Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emetytów-nauczycieli

Zgodnie z paragrafem 2 Uchwały nr XXIV/191/2007 RMJ z dnia 28 grudnia 2007 roku "Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń pomocy zdrowotnej są nauczyciele zatrudnieni w szkole lub przedszkolu w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązującego etatu oraz byli nauczyciele danej szkoły lub przedszkola - emeryci i renciści, którzy:

1) leczą się z powodu przewlekłej lub ciężkiej choroby i ponoszą stałe koszty związane z chorobą (zwolnienie pdof do 2.280 art.21.1.26),

2) długotrwale korzystają z pomocy lekarza - specjalisty (zwolnienie pdof do 2.280 art.21.1.26),

3) ponoszą koszty leczenia sanatoryjnego (opodatkowane dla pracowników-bez wolnej kwoty; dla emerytów zwolnienie pdof do 2.280 art. 21.1.38),

4) ponoszą koszty protetyki, zakupu okularów korekcyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej (pracujący - zwolnienie pdof tylko dla okularów korekcyjnych zakupionych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej BHP art. 21.1.11a; emeryci - zwolnienie do kwoty 2.280 art. 21.1.38).


Pomoc zdrowotna może być przyznana nie częściej niż raz na rok. W uzasadnionych, szczególnych przypadkach dopuszcza się przyznanie pomocy powtórnie w danym roku.

Rozpatrywanie wniosków 1-15 czerwca oraz 1-15 grudnia.

Do wniosku należy dołączyć oryginały imiennych faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków a w razie ich braku złożyć oświadczenie o poniesionych wydatkach.