Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle

  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Konarskiego
  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaśle

Pomoc socjalna dla pracowników i emerytów

Zgodnie z § 12 regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do korzystania ze świadczeń  uprawnieni są:

1)      pracownicy zatrudnieni na czas określony i nieokreślony na podstawie umowy o pracę lub mianowania,

2)      pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i urlopach dla poratowania zdrowia urlopach bezpłatnych, oraz powołani do odbycia służby wojskowej,

3)      emeryci i renciści – byli pracownicy Zespołu Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle oraz Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jaśle,

4)      dzieci własne pracowników, dzieci małżonka, dzieci przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do 18 lat, a jeżeli się kształcą w szkole – do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

5)      członkowie rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach, jeżeli byli na ich utrzymaniu.

6)      współmałżonkowie będący na wyłącznym utrzymaniu pracownika.

7)      osoby wymienione w pkt. 4 posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek.

 

Zgodnie z § 13 środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są przeznaczone na dofinansowanie różnych rodzajów i form działalności socjalnej świadczonych przez pracodawcę na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, a zwłaszcza na:

1. Wypłatę nauczycielom świadczenia urlopowego, o którym mowa w art. 53 Karty Nauczyciela.

2. Usługi świadczone przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku:

a) dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie obozy, zimowiska, rajdy) na podstawie dokumentu potwierdzającego ich nabycie, miejsce i czas trwania wypoczynku oraz wysokość poniesionego wydatku, wystawionego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie,

b) ekwiwalent na wypoczynek pracowników administracji i obsługi organizowanych przez pracowników we własnym zakresie -„wczasy pod gruszą” potwierdzony kartą urlopową wystawioną na co najmniej 14 dni kalendarzowych,

c) wypoczynek organizowany w formie turystyki grupowej.

3. Pobyt w sanatorium na leczeniu i rekonwalescencji, potwierdzony skierowaniem.

4. Działalność kulturalno – oświatową organizowaną przez pracodawcę w postaci imprez artystycznych i kulturalnych lub wykupionych przez pracodawcę biletów wstępu na te imprezy.

5. Działalność sportowo–rekreacyjną organizowaną przez pracodawcę w postaci różnych ogólnodostępnych form rekreacji ruchowej ( spartakiady, kuligi, majówki, wyjazdy na grzybobranie) lub zakup przez pracodawcę biletów wstępu na imprezy rekreacyjne i sportowe.

6. Udzielanie pomocy materialnej-rzeczowej lub finansowej.

7. Zapomóg pieniężnych w wypadkach życiowych i losowych maksymalnie dwa razy w ciągu roku.

8. Udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

9. Dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego.